A.V.

Algemene verkoopvoorwaarden van de Site

Registratie

Klanten moeten deze overeenkomst accepteren en het bestelformulier correct invullen. De klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en zal ervoor zorgen dat het niet aan derden wordt doorgegeven. Als de klant minderjarig is, moet hij vooraf ouderlijke toestemming hebben gekregen om gebruik te kunnen maken van onze diensten. Met of zonder deze toestemming, elke minderjarige klant neemt aan dat hij verantwoordelijk is voor zijn daden.

Gebruik

Het uploaden van bestanden met illegale inhoud (inbreuk op auteursrechten, pornografie, hacking, beledigingen, etc.) of in strijd met nationale of internationale wetgeving is ten strengste verboden op onze servers, op straffe van beëindiging van het account zonder voorafgaande kennisgeving of terugbetaling. Misbruik van de mail() functie van PHP voor spam, het verzenden van virussen, etc. wordt onmiddellijk bestraft. Klantwebsites kunnen alle op het web beschikbare elementen bevatten (grafische objecten, geluiden, java, javascript, php, html, etc.).

Verplichting

Vestalicom kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het gebruik van een van zijn accounts, het disfunctioneren van een van zijn machines die verlies kan veroorzaken voor uw bedrijf, vereniging, enz. De klant dient de merkrechten, auteursrechten te respecteren en verbindt zich ertoe de diensten van Vestalicom niet te gebruiken om virussen, trojanen of andere schadelijke programma's voor internetgebruikers op te slaan, te verspreiden of te promoten. De klant is als enige verantwoordelijk voor alle directe of indirecte, materiële of immateriële schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van zijn account en zal hiervoor de gevolgen dragen.

Informatie

Vestalicom mag de informatie over haar klanten niet bekendmaken, behalve in de gevallen die door de wet zijn toegestaan. Elke klant heeft het recht op wijziging en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben en verbindt zich ertoe de juistheid van deze gegevens te waarborgen.

Wijziging

Vestalicom behoudt zich het recht voor om te allen tijde de algemene verkoopvoorwaarden van zijn shared hosting-service te wijzigen.

Beëindiging

Vestalicom behoudt zich het recht voor om de overeenkomst binnen 7 dagen na ondertekening ervan te beëindigen, zonder dat hiervoor een motivering nodig is. Terugbetaling zal plaatsvinden binnen maximaal een maand. De beëindiging treedt onmiddellijk in werking na schriftelijke kennisgeving aan de klant.

Onderbreking

Vestalicom kan zijn activiteiten opschorten als gevolg van overmacht, aardbeving, oorlog, terrorisme, brand, overstroming, storm, staking, uitval van openbare netwerken of telecommunicatie die de goede werking van zijn infrastructuur kunnen schaden.

Streaming

Vestalicom aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de uitgezonden streams. De klant moet auteursrechten betalen als hij muziek uitzendt waarvoor hij geen rechten heeft.

Accountactivering

De accounts worden binnen maximaal 48 uur na ontvangst van de betaling geactiveerd; een e-mail wordt naar de klant gestuurd met alle informatie over zijn aanbod.

Betalingsvoorwaarden

Vestalicom accepteert voor al zijn aanbiedingen betalingen per cheque, bankkaart, bankoverschrijving en postwissel.
Een identiteitsbewijs kan voor of na de activering van uw account worden gevraagd voor betalingen via Paypal (bankkaart) of bankoverschrijving om uw identiteit te verifiëren.
5 dagen voor het verlopen van zijn account krijgt de klant een e-mail om hem te informeren over de vervaldatum; hij heeft dan 2 dagen om het te verlengen.
Na deze termijn en zonder enig nieuws van zijn kant, zal het account worden opgeschort voor een periode van 24 uur. Na het verstrijken van deze termijn wordt het account van onze servers verwijderd.
Als u de diensten van Vestaradio wilt stopzetten voor terugkerende betalingen, kunt u dit telefonisch, per e-mail of per brief aan Vestaradio melden.

Herroepingsrecht

Door u te abonneren op Vestaradio voor een webradiodienst en aangezien deze onmiddellijk wordt geleverd, ziet u uitdrukkelijk af van uw herroepingsrecht in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.221-28 1° van het consumentenwetboek.